welcome
Truth - Service
welcome
Truth - Service

กิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Click Here

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาระดับชาติ โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 (Payap University Research Symposium 2018) http://symposium.payap.ac.th/

Click Here

ติดต่อเรา

สำนักงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053 851478-86 ต่อ 7230, 7232

Click Here